Indywidualny Rachunek Podatkowy dla Podatników i Płatników

 

Początek roku 2020 przyniesie nowe zmiany w przepisach o księgowości. Każdy podatnik oraz płatnik zostanie wyposażony w indywidualny rachunek podatkowy. Przy jego użyciu będzie możliwe dokonywanie wpłat należności z tytułu podatków: PIT, CIT oraz VAT, a także niepodatkowych należności, które są częścią budżetu państwa.
Celem zmian jest zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7 i VAT7K przez przesyłanie zmienionego pliku JPK_VAT. Zmiana ta dotyczy rozbudowy pliku JPK_VAT, w którego skład będą wchodziły dane pozwalające na zastąpienie obecnie stosowanej deklaracji VAT w formie elektronicznej.
Według wstępnych założeń zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Data ta nie będzie jednak równoznaczna dla wszystkich. W pierwszej kolejności nowelizacja obejmie tylko i wyłącznie dużych przedsiębiorców. Pozostali przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do korzystania z nowego rozwiązania od 1 lipca 2020r. Tutaj ustawodawca pozostawia małym i średnim przedsiębiorcom pewną dowolność, gdyż każdy z nich będzie mógł sam zdecydować o wcześniejszym niż obowiązkowy terminie przejścia składania deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT.
Łącznie z powyższą zmianą wprowadzone zostaną również indywidualne rachunki podatkowe dla każdego z podatników oraz płatników. Numer takiego rachunku będzie udostępniany przy podaniu identyfikatora podatkowego. Uzyskać będzie go można za pośrednictwem urzędu skarbowego lub strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Obecnie każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe, które przeznaczone są do gromadzenia tego typu dochodów. Powstanie zobowiązania PIT oraz CIT generuje konieczność realizacji wpłat na różne rachunki bankowe. Zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej płatnika lub podatnika również wiąże się z tego typu konsekwencjami. Projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie tych utrudnień oraz zwiększenie komfortu podatnika związanego z dokonywaniem płatności, a co za tym idzie, minimalizację ryzyka nieprawidłowej realizacji wpłat.
W projekcie opisana została również struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego. Zawarte w nim zostaną: suma kontrolna, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, a także identyfikator podatkowy. Każdy proces identyfikacji podatnika lub płatnika możliwy jest wyłącznie za pomocą identyfikatora podatkowego. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest to numer PESEL. W przypadku pozostałych podmiotów identyfikatorem podatkowym jest numer NIP. Jest to powód wprowadzenia tychże numerów w strukturze indywidualnego rachunku podatkowego.