OBNIŻENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

W dniu 1 października 2019r. weszła w życie ustawa, której założeniem jest obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Spowodowało to zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego, czyli różnicy między zarobkami netto pracownika, a ogółem kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Zmieniona została stawka podatkowa, która dotąd wynosiła 18%, a po zmianach jej wartość ustalono na 17%. Obejmuje ona podatników, którzy rozliczają się na podstawie pierwszej stawki skali podatkowej. Dotyczy więc przychodów uzyskiwanych m.in.: ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej osób fizycznych, z działalności wykonywanej osobiście (dotyczy również umów zlecenia oraz o dzieło), z emerytury i renty, z praw majątkowych.
Nowa skala podatkowa kształtuje się następująco:

W związku z tym, że zmiana została wprowadzona w IV kwartale 2019 roku, ustawa reguluje również sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Ustawodawca wprowadził stawkę 17,75% za cały rok podatkowy, gdyż w miesiącach styczeń-wrzesień stawka podatkowa wynosiła 18%, a w okresie październik-grudzień będzie to 17%. Zmiana stawki podatkowej wymogła również podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Po wprowadzonych zmianach kształtują się one następująco: Obecne

Podsumowując, zmiany, które wprowadziła ustawa, odczuwalne będą w portfelach podatników. Zysk będący efektem 17% PIT oraz podwyższonych kosztów uzyskania przychodów wyniesie odpowiednio: