ZEROWY PIT DLA MŁODYCH – JUŻ OD 1 SIERPNIA

4 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę, na podstawie której od 1 sierpnia pracownicy do 26 roku życia zostali zwolnieni z 18-procentowego PIT-u. Zmiana ta obejmuje około 2 miliony młodych ludzi, a jej skutkiem jest wzrost ich wynagrodzenia.              „Zerowy PIT” dotyczy przychodów z umów zlecenia oraz umów o pracę, które osiągają osoby poniżej 26 roku życia. Przychód młodych pracowników jest dzięki temu nieopodatkowany, ale tylko w przypadku, gdy jego roczna wartość nie przekracza 85 528zł brutto. Nadwyżka tejże kwoty podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Warto również zaznaczyć, że w roku 2019 limit zwolnienia wynosi 35 636,67zł, gdyż zwolnienie obowiązuje przez 5 miesięcy (sierpień-grudzień).              Nowa ustawa nie obejmuje niestety młodych przedsiębiorców. Osoby, które nie skończyły 26 lat oraz prowadzą własną działalność gospodarczą nie będą mogły skorzystać z wprowadzonych ulg podatkowych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy w roku 2019 płatnik nie musi obliczać oraz pobierać zaliczek na PIT. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy młody podatnik złoży odpowiednie oświadczenie – dzięki temu jego dochody zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Co w przypadku, gdy podatnik nie złoży oświadczenia? Zwrot podatku objętego zwolnieniem z PIT otrzyma on w zeznaniu rocznym za 2019 r. W roku 2020 złożenie oświadczenia nie będzie konieczne, gdyż od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a widocznym efektem tej sytuacji będą wyższe wynagrodzenia.

Wzrost płac związany z wprowadzeniem nowej ustawy będzie kształtował się następująco:- minimalne wynagrodzenie brutto 2250 zł zostanie zwiększone o 133 zł w skali miesiąca oraz o 1592 zł w skali roku,- przeciętne wynagrodzenie prognozowane w 2019 roku 467 5zł brutto zwiększy się o 355 zł miesięcznie oraz o 4261 zł w skali roku,- wynagrodzenie na poziomie rocznego limitu 85 528 zł w kwocie 7127,33 zł wiąże się z podwyżką miesięczną w kwocie 564 zł oraz roczną na poziomie 6768 zł.